Prázdny košík
 x 

Prihlásiť

Login to your account

Username *
Password *

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Všeobecné obchodné podmienky účasti na zájazdoch

CK OUTDOOR TOUR

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi obstarávateľom a objednávateľom uzatvorené Zmluvou o obstaraní zájazdu.

Obstarávateľ: CK OUTDOOR TOUR, OUTDOOR TOUR s.r.o., Rybárska 1121/21, 038 53 Turany, IČO: 51 289 326, DIČ: 212 065 5273 (neplatca DPH), Zapísaná: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69151/L, IBAN: SK49 8330 0000 0026 0136 2671, tel.: +421 905 682 854, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.outdoortour.sk

Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami obstarávateľa a prejavila vôľu zúčastniť sa zájazdu, ktorú vyjadrila podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Všeobecné obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti obstarávateľa a objednávateľa, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zmluva o obstaraní zájazdu: bližšie špecifikuje zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom, ktorý sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ktoré sú ďalej upravené týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu obstarávateľa zúčastniť iba v doprovode osoby staršej ako 18 rokov s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Osoby vo veku od 15 do 18 rokov sa môžu zájazdu obstarávateľa zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

II. Zmluvný vzťah a platba za služby

1. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) vzniká prijatím riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu od objednávateľa, skontrolovaním jej obsahu ako aj Všeobecných obchodných podmienok o účasti na zájazdoch obstarávateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a podpísaním zástupcom obstarávateľa.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť predpísanú zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny zájazdu. Predpísaný doplatok je objednávateľ povinný uhradiť v predpísaný termín úhrady, najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

3. Pri rezerváciách menej než 30 dní pred začiatkom zájazdu je cena zájazdu splatná v celkovej výške zájazdu, t.j. 100% ihneď pri rezervácii zájazdu. Úhradou sa rozumie dátum zaplatenia v hotovosti alebo pripísaním čiastky na účet obstarávateľa. Za riadnu a včasnú úhradu platieb zodpovedá vždy objednávateľ.

4. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo ceny za objednané služby v stanovených lehotách je obstarávateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli obstarávateľovi. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

5. Právo objednávateľa k účasti na zájazde vzniká zaplatením celkovej ceny zájazdu. Bez úplného zaplatenia objednávateľ nedostane potrebné cestovné pokyny, ktoré sú nevyhnutné pre účasť na zájazde. Ak obstarávateľ nedostane predpísané úhrady v stanovený termín, je oprávnený predať zájazd inému záujemcovi a účtovať zákazníkovi odstupné podľa bodu VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III. Podmienky realizácie zájazdu a účasti na zájazde

1. Realizácia zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu zákazníkov, resp. účastníkov. Obyčajne 7 ľudí, ak nie je pri zájazde uvedené inak. Obstarávateľ je povinný informovať objednávateľa o zrušení zájazdu z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov najneskôr 7 dní pred stanoveným odchodom zájazdu alebo poskytnutím prvej služby.

2. Objednávateľ môže oznámiť, že sa zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa rovnaké podmienky ako zákazník. Za túto zmenu je povinný uhradiť poplatok podľa bodu VI., ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IV. Zvýšenie ceny zájazdu

1. Obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, presne stanoveným spôsobom výpočtu zvýšenia ceny v prípade, že dôjde ku zvýšeniu:
a) ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt.
b) platieb spojených s dopravou, napr. trajektových lístkov, mýtnych poplatkov, leteniek, letiskových a prístavných poplatkov.
c) zmene kurzu platidla v Slovenskej republike ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

2. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí byť zákazníkovi odoslané najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu, inak obstarávateľovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Toto zvýšenie je objednávateľ povinný uhradiť do 7 dní na účet obstarávateľa alebo v hotovosti.

V. Povinnosti obstarávateľa pri uzavretí zmluvy

1. Obstarávateľ predkladá objednávateľovi vyplnený návrh zmluvy a po jeho podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán po jednom exemplári s rovnakou platnosťou. Objednávateľ svojím podpisom pod touto zmluvou o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že sa zoznámil so spôsobom, akým má uplatniť svoje nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti obstarávateľa.

2. Obstarávateľ je povinný najneskôr do 7 dní pred zahájením zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie podrobné informácie a pokyny o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú obstarávateľovi známe. Upresnenie údajov, ktoré sa týkajú ďalších platieb za služby, ak ich cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje k ubytovaniu , doprave, stravovaniu, potrebnej výbave a výstroji atď.

VI. Zmena podmienok zmluvy o obstaraní

1. Obstarávateľ je oprávnený previesť účelné programové zmeny, najmä z dôvodov organizačných či klimatických (napr.: iná časová postupnosť navštívených miest, zmena trasy z časových dôvodov). Tieto programové zmeny robí obstarávateľ zásadne s cieľom zaistiť bezproblémový priebeh zájazdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služieb musí byť zachovaná a cena zájazdu sa z dôvodu prevedenia uvedených zmien nemení.

2. Pred zahájením zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť obstarávateľovi, že sa zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Dňom oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva zákazníkom. Oznámenie musí obsahovať prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzavretou zmluvou. Pôvodný aj nový zákazník spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu manipulačného poplatku 15 Eur. To platí pri autobusových a mikrobusových zájazdoch. Pri leteckých zájazdoch je to 20% z celkovej ceny zájazdu a náklady spojené s prebookovaním letenky.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Obstarávateľ môže pred zahájením zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti objednávateľom.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy obstarávateľa pred zahájením zájazdu z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi nižšie stanovené odstupné, bod. VIII., a obstarávateľ je povinný vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržal na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. Odstúpením obstarávateľa od cestovnej zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho zahájením, má objednávateľ právo požadovať, aby mu obstarávateľ na základe novej zmluvy poskytol iný zájazd najmenej v kvalite odpovedajúcej pôvodnej zmluve o obstaraní zájazdu, ak môže obstarávateľ takýto zájazd poskytnúť.

4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek za podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy svojvoľne, je povinný zaplatiť obstarávateľovi nižšie stanovené odstupné, bod VII. a obstarávateľ je povinný vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržal na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

6. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o obstaraní zájazdu porušenie povinnosti obstarávateľa stanovenej zmluvou o obstaraní zájazdu, je obstarávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržal na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy o obstaraní zájazdu, bez toho aby bol zákazník povinný platiť obstarávateľovi odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tým nie je dotknuté.

VIII. Odstupné

1. V prípadoch, kedy sa touto zmluvou zjednáva povinnosť objednávateľa uhradiť obstarávateľovi odstupné, sa jeho výška určuje podľa počtu dní od rozhodnej skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť k jeho úhrade, do začiatku zájazdu (poskytnutí prvej služby). Výška odstupného za každú osobu činí:

- 50 dní a viac pred rozhodnou skutočnosťou: 10% z celkovej ceny u autobusových zájazdov

- 50 dní a viac pred rozhodnou skutočnosťou: 30% z ceny u leteckých zájazdov

- 49 dní až 30 dní: 30% z ceny zájazdu

- 29 dní až 15 dní: 50% z ceny zájazdu

- 14 dní až 8 dní: 80% z ceny zájazdu

- 7 dní a menej: 100% z ceny zájazdu

Do ceny zájazdu sa v prípade odstupného nezapočítavajú letenky a poplatky s nimi súvisiace, víza a ďalšie povinné poplatky za služby so zájazdom súvisiace.

2. Odstupné na doplnkové služby, ktoré so zájazdom súvisia ako sú víza, letenky a poplatky s nimi súvisiace, lístky na trajekt, permity a ďalšie dopredu uhradené služby je vždy vo výške 100% pokiaľ už boli obstarávateľom uhradené.

3. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o obstaraní zájazdu (tzv. storna) alebo pokiaľ sa nedostaví k odjazdu včas alebo sa nezúčastní zájazdu vlastnou vinou napr. poskytnutím nepresných či neúplných údajov obstarávateľovi (adresa, telefón, nepresné meno a priezvisko,…), poprípade porušením colných, pasových, devízových predpisov alebo iných zákonov nemá nárok na vrátenie žiadnych zaplatených peňazí (t.j. odstupné je 100% z celkovej ceny).

IX. Zodpovednosť obstarávateľa (reklamácia)

1. Ak obstarávateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu riadne a včas, musí zákazník uplatniť svoje právo u obstarávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká.

X. Porušenie zmluvy o obstaraní zájazdu v priebehu zájazdu

1. Ak po zahájení zájazdu obstarávateľ neposkytne zákazníkovi služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí , že mu všetky služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú časť nebude môcť riadne a včas poskytnúť, napriek tomu že sa k tomu zaviazal zmluvou o obstaraní zájazdu, je povinný previesť bez zbytočného odkladu také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

2. Pokiaľ nejde pokračovanie zájazdu zaistiť inak než prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality, než je uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, je obstarávateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene.

3. Pokyny k odjazdu s miestom a časom odchodu zájazdu obdrží zákazník po uhradení všetkých objednaných služieb najneskôr 7 dní pred zahájením zájazdu.

XI. Ďalšie podmienky

1. Obstarávateľ prehlasuje, že CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného poistenia CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/20001 Z. z. Overiť si to môžete v zozname Európskej cestovnej poisťovne.

2. Každý účastník zájazdu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si klient prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči CK ani voči jej sprievodcom.

3. CK neručí za prípadné odcudzené veci počas zájazdu.

4. CK zabezpečuje dopravu a transfery svojimi alebo inými dopravnými prostriedkami, ktorých úroveň a kategória je uvedená v katalógu a v informačných materiáloch CK. Tu sú uvedené aj základné miesta nástupu. Klienti môžu po dohode s CK nastupovať aj kdekoľvek na trase cesty. CK na požiadanie zabezpečuje aj transfer zo vzdialenejších miest na miesta nástupu alebo k hlavnej trase cesty.

5. Ubytovanie je pri väčšine zájazdov zahrnuté v cene. Pri ubytovaní v kempe zabezpečuje CK aj požičanie stanov.

6. Zájazdy sú vedené skúsenými sprievodcami, cvičiteľmi a inštruktormi VHT alebo horolezectva so znalosťou navštívenej oblasti. Upozorňujeme, že služby v rámci zájazdov CK nie sú službami horského vodcu. Sprievodcovia CK neposkytujú služby horských vodcov a nenesú žiadnu zodpovednosť za klienta.

7. V prípade, že klient svojvoľne naruší program zájazdu a odčlení sa od skupiny a sprievodcu, CK negarantuje zabezpečenie ďalších služieb.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že sa zoznámil s jej obsahom, najmä s rozsahom objednaných služieb, tak isto i s podmienkami úhrady odstupného, ktoré je v prípadoch stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami povinný uhradiť obstarávateľovi. Objednávateľ berie na vedomie, že Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, súhlasí s nimi, a to i v mene všetkých spolucestujúcich osôb, v prospech ktorých túto zmluvu uzatvára.

2. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť ním uvedených osobných údajov a je povinný si zaistiť platné cestovné doklady vrátane víz a ďalších náležitostí potrebných pre vycestovanie do konkrétnych krajín (napr. lekárske potvrdenie o vakcinácií a pod).

3. Objednávateľ je povinný informovať obstarávateľa o závažných zdravotných problémoch, ktoré sa môžu prejaviť počas zájazdu a ohroziť tak život alebo zdravie objednávateľa.

4. Objednávateľ je povinný dodržovať colné predpisy jednotlivých navštívených zemí (zvlášť množstvom prevážaných potravín a alkoholu). Za ich nedodržanie nenesie obstarávateľ zodpovednosť.

5. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje že si je vedomý svojho celkového zdravotného stavu a že sa zájazdu zúčastňuje na svoju vlastnú zodpovednosť. Každý účastník zájazdu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si obstarávateľ a zákazník prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči obstarávateľovi. Obstarávateľ neručí za prípadné odcudzené veci počas zájazdu. Pri väčšine zájazdov sa klienti stravujú sami z vlastných zásob.

6.Objednávateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami, týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním zmluvy udeľuje obstarávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb. Tiež pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné kedykoľvek a to písomne. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

V Turanoch 01.12.2018

Aktuálne znenie VOP účasti na zájazdoch CK Outdoor Tour nájdete na www.outdoortour.sk

 

Nájdete nás na Facebooku

Alpenverein

 • Najlepšie, celosvetové poistenie na hory
 • 50% zľavy z ubytovania na horských chatách
 • Rýchle a jednoduché vybavenie
 • Výhodné rodinné členstvo = deti zadarmo
 • Zľavy na služby a tovar po celom svete
  Viac informácií

Požičovňa

 • Kvalitné a kontrolované vybavenie
 • 50% zľavy pre našich zákazníkov, bez zálohy
 • Ferratová výstroj (tlmič pádov, sedák, prilba)
 • Horolezecká výstroj (mačky, čakan, prilba)
 • Lavínová výbava (lav. prístroj, sonda, lopata)
  Viac informácií

Zájazdy na mieru

 • Pre firmy a skupiny priateľov
 • Zájazdy podľa priania zákazníkov
 • Katalógové zájazdy v iných termínoch
 • Zájazdy do celého sveta na mieru
 • Individuálny prístup a poradenstvo
  Viac informácií

Partneri

UIMLA
Adam Sport
Skialp shop
Climbing Technology
Fatra guide
×

Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.
administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml
failed to load external entity "administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml"